Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy maszyny

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie, do dnia 06 lutego 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie P.P.U.H. „DO-MET” DOMINIK WYCISZKIEWICZ, ul. Korczaka 9, 38-500 Sanok. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).

2. Ofertę należy złożyć w jeden z niżej wymienionych sposobów:

• osobiście w siedzibie Zamawiającego lub

• przesłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 lutego 2018 r. o godz. 15:30., w siedzibie Zamawiającego.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dominik Wyciszkiewicz – właściciel

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa.

2. Nazwa zamówienia: Dostawa maszyn i urządzeń, w ramach projektu pn. „Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych półfabrykatów stalowych do akumulatorów hydraulicznych wykorzystywanych w branży lotniczej”

Zamówienie obejmuje dostawę następujących nowych urządzeń i maszyn: obrabiarka sterowana numerycznie – 1 szt.

 

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie

Powiat: sanocki

Miejscowość: Sanok

 

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie dostawcy nowej maszyny, wskazanej szczegółowo w zapytaniu ofertowym.

 

Przedmiot zamówienia

P.P.U.H. „DO-MET” DOMINIK WYCISZKIEWICZ, ul. Korczaka 9, 38-500 Sanok, zaprasza do złożenia oferty na realizację Zadania 1 Zakup obrabiarki sterowanej numerycznie pn. „Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych półfabrykatów stalowych do akumulatorów hydraulicznych wykorzystywanych w branży lotniczej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP,

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ: Rozwój MŚP, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.01.04.01-18-0270/17-00 z dnia 27.10.2017 r.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 marca 2017 r.

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z poniższymi kryteriami wyboru:

– Cena – 70 %

– Gwarancja: 30 %

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:

Ocena oferty = A + B, gdzie: A oznacza – Cena, B oznacza – Gwarancja

Ad. A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:

(najniższa zaproponowana cena brutto za dostawę / cena badanej oferty brutto za dostawę) x 70 punktów

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 70 punktów.

Ad. B Kryterium Gwarancja zostanie ocenione w następujący sposób:

a) Jeżeli Wykonawca udzieli 12 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone maszyny/urządzenia– otrzyma 0 punktów.

b) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/ urządzenia mieszczącej się w przedziale 13 miesięcy do 24 miesięcy – otrzyma 10 punktów.

c) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/ urządzenia mieszczącej się w przedziale 25 miesięcy do 36 miesięcy – otrzyma 20 punktów.

d) Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczone maszyny/ urządzenia mieszczącej się w przedziale 37 miesięcy i więcej – otrzyma 30 punktów.

Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 30 punktów.

O punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji jakości na okres 12 miesięcy na dostarczone maszyny/ urządzenia.

Łączna ocena ofert:

Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium I Cena oraz Kryterium II Gwarancja, zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w Kryterium I i II). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

 

Zamawiający - Beneficjent

P.P.U.H."DO-MET" DOMINIK WYCISZKIEWICZ

Korczaka 9

38-500 Sanok

podkarpackie , sanocki

tel. 13 464 51 94

fax 13 464 51 93

NIP 6871176923

Link do ogłoszenia